Project Showcase 1

Project Showcase 3
May 23, 2016
Project Showcase 2
July 8, 2016

Project Showcase 1

โครงการ : เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9
สินค้าที่จัดหา

:

floor drain, roof drain, floor clean out, manhole cover,
cast iron soil pipes, hanger supports

จัดจำหน่าย : ปี 2553
ประเภทโครงการ : ศูนย์การค้า พร้อมไลฟ์สไตล์มอลล์
//]]>