Project Showcase 8

Project Showcase 7
July 8, 2016

Project Showcase 8

โครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สินค้าที่จัดหา

:

floor drain, roof drain, floor clean out, manhole cover,
cast iron soil pipes, hanger support

จัดจำหน่าย : ปี 2559
ประเภทโครงการ : รถไฟฟ้า
//]]>