Project Showcase 5

Project Showcase 4
July 8, 2016
Project Showcase 6
July 8, 2016

Project Showcase 5

โครงการ

:

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สินค้าที่จัดหา

:

floor drain, roof drain, floor clean out, manhole cover,
cast iron soil pipes, hanger support

จัดจำหน่าย : ปี 2559
ประเภทโครงการ : โรงพยาบาล
//]]>